Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredsheden og undervisningsmiljø

på KonTiki 2022

Hvordan måles tilfredshed og undervisningsmiljøet? Her et forsøg…

Vi har på KonTiki en række traditioner, aktiviteter, møder, ordninger, der gør det muligt i løbet af året at holde øje med børn og voksnes velbefindende på skolen.

For ”De voksne” – de ansatte gælder

MUS-samtaler og TUS-samtaler, én gang årligt

Ad hoc samtaler med skolelederen ved behov

Ugentlige lærer- og planlægningsmøder, hvor alle deltager – evalueres årligt

Tillidsmand/Arbejdsmiljørepræsentant sætter punkter på disse møder.

Ugentlige trin-møder med trinkoordinator, der refererer tilbage til skoleleder ved mistrivsel. Skolelederen deltager løbende og ofte på disse møder.

Ugentlige ledelsesteammøder med skoleleder, souschef og SFO-leder, udvalgte møder med TR, AMR, specialundervisningskoordinator, teamledere eller andre efter behov. Her planlægges kommende lærermøde og bekymringer for børn og voksne meldes til skolelederen.

Udvalg på kryds og tværs af klasser og de tre trin til planlægning af de fælles aktiviteter

Evalueringer fælles, i trin, i klasser af projekter og feature-uger

Pædagogisk weekend, hvor alle deltager – planlagt af et nyt udvalg hvert år og evalueres i fællesskab

Pedel, sekretær, IT-mand deltager ofte på lige fod – også på pædagogisk weekend

Fester og sociale arrangementer tre-fire gange årligt, hvor alle er inviterede og hver gang arrangeret af et nyt udvalg på tværs af skolen – i 2022: Påskefrokost, sommerfrokost, julefrokost og et bioarrangement. Herudover samles en gruppe til rollespil, nogle fisker sammen, andre ser fodbold sammen, nogle går til koncerter sammen osv.

Store-lille ven-ordning, hvor alle har en stor ven, der kan bruges i alle situationer såvel sociale, faglige som personlige.

For børnene gælder det:

Daglig morgensang med deltagelse af alle – også voksne – evalueres, kampområder iværksættes – i år har vi haft fokus på ro og komme til tiden. Her synges, fælles beskeder der handler om skolen, oplæg om dette og hint, klasser optræder med musik eller andet, 8. – 9.kl. viser billeder fra udlandstur.

Daglige morgenmøder i klassen, der ledes af børnene, den voksne kommer med indspark eller tager emner fra morgensang med tilbage og taler om det her - i år har vi haft pædagogisk dag om morgenmødet for at kaste lys på alt det gode og udformede en fælles værktøjskasse.

På møderne tales om klasseregler, konflikter gennemgås og bliver forsøgt løst i fællesskab eller senere mellem de berørte. Er behovet for at emner som drilleri eller klikker tages op, bliver det en del af de kommende møder og af undervisningen.

Børnene vælger her deres klassenavn, klasseregler m.m. Det er også børnenes ønsker til næste års undervisning diskuteres og 10 emner vælges. Inden årets arbejdsdage spørges børnene om forslag til udbedringer af skader eller forslag til forbedringer eller ønsker til indretning eller fornyelse. Og meget mere

Store-lille-ven-ordning, hvor alle har en stor ven, hvor der kan hentes hjælp i alle situationer, og med hvem, der samarbejdes flere gange årligt – i år har hver fredag været vennedag til morgensang, hvor holdet sammen skulle deltage i quiz. Venneholdene blev også brugt til idrætsdag, featureuger, lejrskole og vores dramaperiode Store Forestilling, som munder ud i en stor forestilling for hele skolen med alle forældrene som gæster.

Krema: Krea og mad med vennehold fra 0.-3. klasse køres hver uge, efter seks uger skifter holdet aktivitet. Her mødes børnene således med deres storeven en gang om ugen til enten billedkunst, håndarbejde, madlavning, sløjd, yoga eller andet.

Idræt og svømning hos os er organiseret med klassen over/under. Det vil sige at børnene det ene år har idræt/svømning med klassen over, det næste år med klassen under. Aktiviteterne her foregår således på tværs af to klasser.

Featureuger på tværs af trin og hele skolen – i år to uger – planlægges af et udvalg på tværs af skolen og evalueres både blandt børn og voksne

Skole-hjem-samtaler to gange årligt, hvor barnet har forberedt sig til at tale om eget skoleliv – planlægges på klasse- og trinniveau, evalueres fælles blandt de voksne også i bestyrelsen.

Ad-hoc samtaler, når børn, voksne, forældre ytrer bekymring om faglige, sociale, personlige emner. I år også ”anti-gruble” samtaler for børn med tegn på angst – ved skolelederen.

Fælles lejrskole én gang årligt, hvor alle deltager fra 0. til 9. klasse – hvor der i år både var aktiviteter på tværs samt en masse fælles oplevelser og aktiviteter – planlægges af en nyt hold på tværs af skolen og evalueres både blandt børn og voksne.

Elevråd – Piratdemokraterne for 4.-9. klasse, der holder møder en gang månedligt med deltagelse af en lærer, i år udvidet med 4. klasse., indskolingen spørges til råds om udvalgte punkter.

Pasningsordning, hvor alle må være lige til 9. klasse. Skolen er åben og bemandes af de samme voksne, som underviser. Alle kender derfor alle. Der er tre til fire aktiviteter ude og inde, hvor børn deltager på tværs af klasser. Aktiviteterne er målrettet 0.-3. klasse, men der deltager også børn fra 4. og 5., større børn leger selv eller laver lektier på skolen. Pasningsordningen planlægges fælles på lærermødet og bliver evalueret årligt.

For forældrene gælder det:

Forældrevalgt bestyrelse, der mødes månedligt, holder sig løbende i kontakt, har sin gang på skolen, deltager i samtlige af skolens udvalg, afholder arbejdsdage, fester, dialogmøde, ledelsesmøder m.m.

Forældremøder afholdes tre-fire gange årligt i alle klasser. Forældrene indkalder, leder, refererer og tager initiativ til aktiviteter for klassen. Lærere er inviteret til at fortælle om klassens arbejde og sociale liv.

Information sendes ud løbende fra alle klasser via skoleintra, og skolelederen sender ugentlige info-breve til alle. Alle, der ønsker det, kan skrive, ringe eller møde op til samtaler med lærere eller skoleleder – døren er åben!

Aktiviteter inviteres forældre til løbende f.eks. fremlæggelser i klassen, på trinnet samt mindst tre gange årligt til fælles samvær: Skolens fødselsdagsfest, Store Forestilling og Sommerfest med koncert og kunstfernisering med bidrag fra alle klasser.

To årlige arbejdsdage med forberedelses lørdage og efterbehandlingssøndage, hvor alle forældre deltager og hvor de ansatte er til stede til snak og hygge – planlægges og evalueres i bestyrelsen - forinden er både børn og voksne blevet spurgt om forslag til forbedringer og forandringer. I foråret var to toiletter på dagsorden og blev efterfølgende totalt istandsat.

Vi har i løbet af et skoleår få udmeldelser, sjældent opsigelser og meget få henvendelser med utilfredst indhold. I 2022 10 udmeldelser, hvor af fem blev tilbudt et specialtilbud, én en idrætsklasse i byen, tre søgte en udskolingsskole med flere unge end vi kan tilbyde, én ønskede nye græsgange.

 

I 2022

Det er vigtigt at bemærke, at ved opsamlingen på både foråret og efterårets skole-hjem-samtaler var alle børnenes tilbagemeldinger omkring trivsel, sociale liv, leg og læring udelukkende positive! I få tilfælde blev voksne og forældre omkring børnene efterfølgende enige om tiltag i forhold til f.eks. specialundervisning for at tage vare på fortsat fremgang på det faglige felt.

På forældresiden har kun én forældregruppe i år ønsket ekstraordinær deltagelse af skolelederen for at drøfte tiltag til forbedring af det sociale liv i en klasse, hvilket efterfølgende blev sat i værk i fællesskab mellem lærere og forældre.

Alt i alt en meget tilfreds skole, hvor både børn, voksne og forældres deltager, spørges til råds, debatterer, kommer med forslag, evaluerer både de mentale, sociale, undervisningsmæssige, æstetiske og fysiske rammer på skolen.

Ane Fabricius

Skoleleder

KonTiki

Skole fra 0. til 9. klasse i landlige omgivelser tæt på Hillerød centrum

Kontakt info

Frydenborgvej 37 - 3400 Hillerød

Tlf.:  48 24 03 44

Mail:  kontiki@kontiki-skolen.dk