Skolens miljø

Optimal indlæring kræver trygge rammer. Undervisningen skal derfor foregå i et trygt og stimulerende miljø, og den skal være præget af "selvvirksomhed". Undervisningen skal sørge for, at barnet erfarer med alle sanser. Derfor skal skolens fysiske rammer udformes, så der etableres sammenhæng mellem det æstetiske og det pædagogiske.

Børnene skal kunne gøre erfaringer med medbestemmelse, lære at tage ansvar for en del af deres liv samt sætte præg på deres omgivelser, svarende til deres udviklingstrin. Derfor er det vigtigt, at børn og voksne har et nært og tillidsfuldt forhold til hinanden.

Det er de voksnes ansvar, at skabe et miljø omkring klassen, hvor børnene trygt kan fortælle om deres glæder, sorger og bekymringer. En ordning med "venskabsklasser" inden for skolen, giver de mindre børn en positiv kontakt til de store børn, ligesom emnearbejdet på tværs af klasserne sikrer, at vi kender hinanden og dermed har ansvar og omsorg for hinandens trivsel.

De bygningsmæssige rammer tilstræber vi at indrette så hjemligt og lidt institutionspræget som muligt. Klassernes opholdssted skal være indrettet hyggeligt og æstetisk, et arbejde som børn og voksne hjælper hinanden med og har et fælles ansvar for.


Omgangsformer
Skolen skal være et fristed, et sted hvor børnene i frihed, men under ansvar, har ret til at tilegne sig etiske, æstetiske og politiske værdier i fællesskab med andre. Når mange mennesker er sammen er det vigtigt at have nogle "Færdselsregler" - så dette kan lade sig gøre! Vi har udtrykt det som nogle "MÅ"-regler, som alle voksne og børn hjælper hinanden med at overholde:

  • Du må opføre dig således, at vi andre kan være sammen med dig. (Denne regel er universel).
  • Du må være overalt på skolen - indenfor skolens grænser.
  • Du må tale indendørs, så det ikke forstyrrer andre.
  • Du må gå overalt indendørs - og du må først løbe, når du er ude.
  • Du må holde pause, når vi i fællesskab har aftalt det.
  • Du må spise din mad i hyggeligt samvær med os andre.

Politik vedrørende normering i klasserne
Klassekvotienten i Kontikis indskoling og mellemtrin tilstræbes at være 20 børn i alle klasser, ekskl. eventuelle børn fra Stjerneklassen og i udskolingen 22 børn i alle klasser, ekskl. eventuelle børn fra Stjerneklassen. Hvis særlige forhold gør sig gældende kan der ekstraordinært dispenseres fra normen. Dispensationen skal gives af skolebestyrelsen, skoleledelsen og klasselæreren i samråd.