Undervisningsformer - Fleksible moduler

Indeks
Undervisningsformer
Fleksible moduler
Rapport og evaluering
Alle sider

Undervisningsformen er afvekslende i løbet af skoleåret, og skoledagen opdeles i fleksible moduler der kan ændres så de passer med de igangværende aktiviteter. Dagligdagen opleves således ikke som triviel, men indeholder vekslende tilbud, der sammen tilgodeser helheden. Børnene skal ofte møde kunst i form af billeder, musik, teater, film m.m. således at de får mulighed for at give udtryk for indtryk og sætte aftryk!

Der kan tilbydes specialundervisning til børn med indlæringsmæssige vanskeligheder. Denne undervisning foretages helst i klassen. - Der kan dog også være behov for træning uden for klassen.

Børnene inddrages i videst muligt omfang i tilrettelægningen af et undervisningsforløb. Dette skaber ansvar for egen læring.

Emnearbejde er delvist lærerstyret. Der forekommer kurser, hvor børnene arbejder i hold. Forelæsninger, hvor børnene er i en større gruppe, selvstændig fordybning, og/eller gruppearbejde. Emnearbejdet afsluttes altid med en fase, hvor alle elever deltager i en evaluering.

Værkstedsarbejde, er en specielt organiseret arbejdsmetode, som anvendes i tværfaglige forløb. Det er en eksperimenterende arbejdsform, der tilgodeser børnenes forskertrang. De praktisk musiske fag prioriteres meget højt i denne arbejdsmetode.

Temaet, som bestemmer indholdet af værkstederne, er besluttet året før ved den årsplanlægning lærerne foretager sammen med børnene. Lærerne planlægger det faglige indhold, men ved detailplanlægnigen indhentes detailønsker hos eleverne på morgenmøderne - og værkstederne organiseres herefter med hensyntagen til disse ønsker.