Undervisningsformer

Indeks
Undervisningsformer
Fleksible moduler
Rapport og evaluering
Alle sider

KonTiki er en helhedsskole med ikke-fagdelt og temaorienteret undervisning. Skolen giver børnene mulighed for at afslutte et skoleforløb med Folkeskolens afgangsprøve. Fritidsordningen betragtes som en del af skolens samlede virksomhed.

Der undervises i større helheder (emner), hvor der lægges op til elevindflydelse med hensyn til valg af emner og arbejdsformer. De enkelte fag opfattes som nødvendige og uundværlige hjælpemidler i undervisningen. Ethvert undervisningsforløb har et mål, der er formuleret og kendt af både lærere og elever.

En del af undervisningen tilrettelægges på tværs af klassetrin (alderstrin) - og skolen opdeles i overskuelige samarbejdsgrupper med hvert sit lærerteam, som har ekspertise netop inden for det alderstrin: Indskoling (bh.klasse - 2 kl.), Mellemtrin (3.kl. - 5.kl.), - Skoling (6.kl. - 7.kl.) og Udskolingen (8.kl. - 9.kl.).

Undervisning definerer vi som:
 • Tværfaglige forløb på tværs af klasser
 • Praktisk/musisk/kreative aktiviteter
 • Musik og leg
 • Boglig indlæring
 • Lejrskoler
 • Hytteture
 • Koncerter
 • Teater
 • Drama
 • Museumsbesøg
 • Feature uger
 • Praktik
 • Skovture
 • Værtsskab for venskabsklasser

Undervisningsformen er afvekslende i løbet af skoleåret, og skoledagen opdeles i fleksible moduler der kan ændres så de passer med de igangværende aktiviteter. Dagligdagen opleves således ikke som triviel, men indeholder vekslende tilbud, der sammen tilgodeser helheden. Børnene skal ofte møde kunst i form af billeder, musik, teater, film m.m. således at de får mulighed for at give udtryk for indtryk og sætte aftryk!

Der kan tilbydes specialundervisning til børn med indlæringsmæssige vanskeligheder. Denne undervisning foretages helst i klassen. - Der kan dog også være behov for træning uden for klassen.

Børnene inddrages i videst muligt omfang i tilrettelægningen af et undervisningsforløb. Dette skaber ansvar for egen læring.

Emnearbejde er delvist lærerstyret. Der forekommer kurser, hvor børnene arbejder i hold. Forelæsninger, hvor børnene er i en større gruppe, selvstændig fordybning, og/eller gruppearbejde. Emnearbejdet afsluttes altid med en fase, hvor alle elever deltager i en evaluering.

Værkstedsarbejde, er en specielt organiseret arbejdsmetode, som anvendes i tværfaglige forløb. Det er en eksperimenterende arbejdsform, der tilgodeser børnenes forskertrang. De praktisk musiske fag prioriteres meget højt i denne arbejdsmetode.

Temaet, som bestemmer indholdet af værkstederne, er besluttet året før ved den årsplanlægning lærerne foretager sammen med børnene. Lærerne planlægger det faglige indhold, men ved detailplanlægnigen indhentes detailønsker hos eleverne på morgenmøderne - og værkstederne organiseres herefter med hensyntagen til disse ønsker.


Børnene vælger efter interesse selv værksted og opgave - og afslutter hver opgave med en rapport og evaluering.

Projektorienteret undervisning er en arbejdsmetode, der tager udgangspunkt i et emne/problem, som klassen vælger. Ud fra dette formulerer den enkelte elev eller elevgruppe en opgave. Børnene planlægger, samler information, bearbejder og fremlægger et resultat. Det er et tværfagligt forløb, hvor resultatet fremlægges med varierede udtryksformer.

Denne arbejdsform danner baggrund for den senere afsluttende "Projektopgave",som er en del af FSA (Folkeskolens afgangsprøve).

Lærerstyret undervisning er faglige kurser, der planlægges ud fra de erfaringer, lærerne har vedr. det enkelte barns faglige udvikling (undervisningsdifferentiering). Det er også decideret klasseundervisning - gennemgang af nyt stof etc.

Featureperioder tilrettelægges således, at alle børn arbejder praktisk på tværs af alle klassetrin. Perioden ender med et stort færdigt "produkt", som hvert enkelt barn føler sig medansvarlig for.