INFO til Den Sidste Nadver

2. maj: Den Sidste Nadver skal til afgangsprøve i dansk skriftlig fremstilling. Der gives 3½ time til prøven. Besvarelsen i skriftlig fremstilling kan udfærdiges ved skrivning i hånden eller ved skrivning på computer. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med grammatik- og stavekontrol samt elektroniske ordbøger. Umiddelbart efter at opgavesættene er udleveret til eleverne, læses opgavernes overskrifter op for eleverne. Der gives én karakter for besvarelsen og én karakter for orden.

3. maj: Den Sidste Nadver skal til afgangsprøve i dansk læsning og retskrivning. Prøven består af en diktatdel, som oplæses for eleverne, og en opgavedel, som eleverne selv skal læse og løse. Opgavedelen indeholder forskellige opgaver i sprog og sprogbrug, korrektur og tegnsætning og en selvstændig del i læseforståelse. Prøven varer 1½ time. Heraf afsættes 1 time til retskrivningsdelen med lærerens diktering og elevernes selvstændige arbejde med ordbøger og opgaver i dansk sprog og sprogbrug. ½ time afsættes dernæst til selvstændigt arbejde med læsedelen. Efter 1 time indsamles retskrivningsdelen, og læsedelen uddeles. Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn. Der gives én karakter for læsning og én karakter for retskrivning.

24. maj: Den Sidste Nadver tager på teatertur til Østre Gasværk for at se teaterkoncerten Bob Dylan.

25. maj: Den Sidste Nadver møder 10:30, da de er kommet sent hjem fra teatertur dagen før.

30. maj: Den Sidste Nadver har sidste frist for aflevering af synopse til den mundtlige afgangsprøver i dansk. Synopsen skal indeholde:
– en præsentation af prøveoplægget,
– en præsentation af prøveoplæggets sammenhæng med fordybelsesområdet,
– en oversigt over, hvad eleven vil præsentere ved den mundtlige prøve,
– en oversigt over, hvad der perspektiveres til,
– en præcisering af det udvalgte oplæsningsstykke,
– elevens eller klassens opgivelser og
– en oversigt over anvendte kilder.

9. og 10. juni: Den Sidste Nadver skal til afgangsprøve i mundtlig engelsk. Prøven består af elevens redegørelse for et selvvalgt emne ud fra tekstopgivelserne og en samtale ud fra et overordnet tema fra tekstopgivelserne. Til brug for redegørelsen medbringer eleven sin disposition til prøven. Som indgang til samtalen trækker eleven et oplæg/spørgsmål, som skal have indholdsmæssig sammenhæng med et overordnet tema fra tekstopgivelserne.
Prøven foregår på engelsk.
Der prøves i at:
– deltage i en samtale,
– redegøre for og dokumentere indsigt i det selvvalgte emne,
– udtale engelsk forståeligt, herunder med en udtale og intonation, der ligner en af de anerkendte, indfødte udtalevarianter,
– udtrykke sig med rimelig præcision, spontanitet og lethed i et sammenhængende sprog og
– udvise kendskab til kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande.

16. og 17. juni: Den Sidste Nadver skal til afgangsprøve i mundtlig dansk. Prøven består i elevens præsentation af sit fordybelsesarbejde, en kort oplæsning af et udvalgt tekststykke samt en efterfølgende samtale om fordybelsesområdet og relevant danskfagligt stof – med udgangspunkt i opgivelserne. Elevens oplæg må ikke overskride halvdelen af den samlede prøvetid. Prøven varer 25 minutter, inkl. karakterfastsættelse.
Der prøves i at:
– fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse,
– gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation,
– demonstrere analytisk beredskab over for ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur og andre udtryksformer,
– gøre rede for forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler,
– gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre udtryksformer,
– forholde sig analytisk og vurderende til sagprosa og andre udtryksformer,
– vise indsigt i fordybelsesområdet,
– tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen,
– anvende et nuanceret og sikkert begrebs- og ordforråd,
– udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form,
– læse klart og flydende op og udtrykke en personlig forståelse af det læste og
– lytte aktivt i samtale.

17. juni: Dimissionsfest for Den Sidste Nadver..